Trwające

Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA

Projekt pn. Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Koszt gdyńskiej części projektu: 931 662 zł
Dofinansowanie: 593 935 zł

Zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 312 m, kanalizacji tłocznej o długości ok. 238 m i 1 przepompowni ścieków w ul. Prostokątnej - obszar Chwarzno–Wiczlino. Wartość netto umowy 0,76 mln zł. Termin realizacji od 12.2018 r. do 06.2019 r.

Okres realizacji: 20.02.2018 – 30.06.2022

Kontakt
Paweł Wojciechowski
tel. 586687238
e-mail: pawel.wojciechowski@pewik.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.pewik.gdynia.pl/o-spolce/strategia-plany-inwestycje/projekty-unijne/poiis/pois-02-03-00-00-0023-17