Trwające

Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack

Projekt pn. Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 8 940 000 zł
Dofinansowanie: 6 049 340 zł

Projekt polega na rozbudowie systemu ciepłowniczego miasta Gdyni w obrębie Alei Zwycięstwa, ul.: Wielkopolskiej, Żniwnej i Parkowej. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa zasilania w ciepło tej dzielnicy. Przyłączenie szeregu nowych odbiorców oraz zasilenie obszarów rozwojowych umożliwi wykorzystanie ciepła skogenerowanego do zasilania tej części miasta Gdyni. Założenie takie jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego Gdyni. Dodatkowo przeprowadzone zostanie przyłączenie szeregu obiektów już istniejących opalanych przede wszystkim paliwem stałym, co umożliwi zmniejszenie niskiej emisji. Większość ciepła dystrybuowanego powstałą w ramach przedsięwzięcia infrastrukturą ciepłowniczą będzie dostarczana nowym odbiorcom.


Okres realizacji: 23.10.2017 – 31.12.2022

Kontakt
Joanna Kotowicz
tel. 586273807
e-mail: j.kotowicz@opecgdy.com.pl

Więcej informacji o projekcie: https://opecgdy.com.pl/o-firmie/projekty-unijne/program-operacyjny-infrastruktura-srodowisko-2014-2020/rozbudowa-sieci-cieplowniczej-wysokosprawnej-kogeneracji-gdyni-poludnie-obrebie-dzielnic-orlowo-maly-kack/