Trwające

30+ na start (II)

Projekt pn. 30+ na start (II)


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie
Działanie: 5.2 Aktywizacja zawodowa
Poddziałanie: 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Partner wiodący projekcie: Gmina Miasta Gdyni

Koszt projektu: 1 537 068 zł
Dofinansowanie: 1 460 215 zł

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą w Gdyni. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących z Obszaru Metropolitalnego G-G-S. Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej. Działania są skierowane do osób powyżej 30 r.ż. Grupa docelowa: osoby poozstające bez pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami) - 49 os., oraz osoby pracujące zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujacy w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu - 32 os. Formy wsparcia m.in.: indywidulane poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia/kursy, staże, zatrudnienie subsydiowane.

Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.03.2021

Kontakt
Joanna Nowicka
tel. 586682026
e-mail: j.nowicka@gdynia.pl