Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Trwające

Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy

Projekt pn. Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 2. Przedsiębiorstwa
Działanie: 2.4 Otoczenie biznesu
Poddziałanie: 2.4.2 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na ternie Obszaru Metropolitarnego G-G-S – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lider w projekcie: Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia
Partnerzy w projekcie: Fundacja Gospodarcza, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp.z o.o.

Koszt gdyńskiej części projektu: 1 470 372 zł
Dofinansowanie: 1 249 816 zł

Projekt ma na celu profesjonalizację działalności trzech IOB w OM Gdańsk-Gdynia-Sopot. Podniesienie kompetencji kard oraz rozszerzenie oferty partnerów stworzy lepsze warunki rozwoju dla pomorskich MŚP. Efektem projektu będzie przygotowanie do świadczenia 10 nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług doradczych w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców oraz stworzenie platformy informatycznej umożliwiającej zarządzanie współpracą oraz zasobami partnerów.

Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.12.2020

Kontakt
Piotr Bejrowski
tel. 588808243
e-mail: p.bejrowski@ppnt.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://ppnt.pl/en/tripolis/