Ostrzeżenie: Sztorm 3 Ostrzeżenie: Sztorm 3
Trwające

Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie

Projekt pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6. Integracja
Działanie: 6.2 Usługi społeczne
Poddziałanie: 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Partner wiodący: Gmina Miasta Gdyni
Partnerzy w projekcie: Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop

Koszt gdyńskiej części projektu: 403 297 zł
Dofinansowanie: 342 802 zł

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań ukierunkowanych na rozwój zdeinsytucjonalizowanych, zintegrowanych i spersonalizowanych usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji (w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej i działań profilaktycznych w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego). Projekt zakłada poszerzenie ilościowe i jakościowe oraz modyfikację ofert placówek wsparcia dziennego, działających w podobszarze rewitalizacji: Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Fundację Zmian Społecznych Kreatywni oraz Placówki Wsparcia Rodziny i Dziecka Światłowcy prowadzonej przez Stowarzyszenia Społecznej Edukacji Non Stop. Działania realizowane będą w środowisku lokalnym w formule nieinstytucjonalnej i obejmują również animację środowiskową oraz wykorzystanie wolontariatu jako narzędzi aktywizacji i integracji społecznej.

Okres realizacji: 01.05.2018 – 31.12.2021

Kontakt
Barbara Kucharzyszyn
tel. 587273922
e-mail: b.kucharzyszyn@lis.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: http://lis.gdynia.pl/projekty-ue/