Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Trwające

Gdyńskie Super Przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami...Projekt pn. Gdyńskie Super Przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 3. Edukacja
Działanie: 3.1. Edukacja przedszkolna
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Koszt gdyńskiej części projektu: 2 554 840 zł
Dofinansowanie: 2 171 614 zł

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz dostosowanie 45 istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania: 1. Utworzenie sali do zajęć terapii integracji sensorycznej w dwóch placówkach, 2. Dostosowanie budynku jednej placówki na potrzeby dostosowania miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 3. Zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć. 4. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz rozwijające kompetencje kluczowe 5. Studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 6. Kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 7. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych.

Okres realizacji: 30.06.2021 – 30.06.2023

Kontakt
Aneta Grygiel-Dorszewska
tel. 587617726
e-mail: a.grygiel-dorszewska@gdynia.pl


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

  • ikonaOpublikowano: 10.02.2022 13:26
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 10:22
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona