Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Trwające

Pomorskie Dzieciom


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Projekt pn. Pomorskie Dzieciom


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 06 - Integracja
Działanie: 02.02 - Rozwój usług społecznych
Poddziałanie: Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Gdyni przy ul Łabędziej 22, 81-577 Gdynia; 2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Gdyni przy ul. Św. Faustyny 9, 81-577 Gdynia; 3. Placówka Opiekuńczo wychowawcza nr 3 w Gdyni, ul. Druskiennicka 38, 81-533 Gdynia; 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-256 Gdynia; 5. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 1 w Gdyni, ul. Rdestowa 58, 81-577 Gdynia; 6. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 2 w Gdyni, ul. Kopernika 37A, 81-411 Gdynia; 7. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 4 w Gdyni, ul. Artemidy 3, 81-601 Gdynia; 8. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr. 5 w Gdyni, ul. Starochwaszczyńska 52b, 81-411 Gdynia; 9. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 6 w Gdyni, ul. Leszczynki 74, 81-200 Gdynia;

Lider w projekcie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 860 483 zł
Dofinansowanie: 860 483 zł

Projekt ma na celu zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 uczestnikom projektu, osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieciom i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą), jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi. Kluczowe działania: - zapewnienie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego i psychiatrycznego dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, - prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych w formule niestacjonarnej dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, - zapewnienie wsparcia wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii w formie bonów edukacyjnych na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, - zapewnienie dzieciom przebywającym w instytucjonalnej pieczy zastępczej korepetycji i wsparcia w nauce, - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego realizowanego w formule wyjazdowej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, - zapewnienie rehabilitacji wychowankom z niepełnosprawnościami z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w formie wyjazdów rehabilitacyjnych i zajęć indywidualnych, - doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19, sprzęt niezbędny do nauki zdalnej i realizowania pozostałych aktywności edukacyjno-rozwojowych w formule niegabinetowej, jak również w sprzęt wspomagający rozwój psychoruchowy wychowanków, - zapewnienie superwizji grupowej dla zespołów wychowawczych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, jak również dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, - zorganizowanie warsztatów edukacyjnych z wypalenia zawodowego dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, - doposażenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny do świadczenia pracy w formule zdalnej i niegabinetowej, - refundacja kosztów związanych z czasowym zapewnieniem miejsc kwarantanny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powodu pandemii COVID-19. - wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19. Ogółem w projekcie udział bierze 193 uczestników, w tym 115 wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w Gdyni oraz 78 osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka.

Okres realizacji: 01.01.2021r. – 31.03.2023r.

Kontakt
Anna Sułkowska
tel. tel. 58 625-93-75
e-mail: a.sulkowska@mopsgdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 13.01.2022 12:49
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.03.2022 11:05
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona