Trwające

Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni

Projekt pn. Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 26 211 300 zł
Dofinansowanie: 6 776 496 zł

Projekt polega na rozbudowie systemu ciepłowniczego miasta Gdyni pomiędzy przepompownią K-608 poprzez Park Krajobrazowy ulicami Okrężną i Amona do ulicy Chwarznieńskiej, co umożliwi uciepłownienie w kierunku dzielnicy Gdynia Zachód, która obecnie intensywnie się rozbudowuje. Przyłączenie szeregu nowych odbiorców oraz zasilenie obszarów rozwojowych umożliwi wykorzystanie ciepła skogenerowanego do zasilania tej części miasta Gdyni. Z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika, że w ww. obrębie znajdują się obszary o największej dynamice rozwoju w mieście Gdynia, a szczególnie obszary o zabudowie wielorodzinnej i usługowo-oświatowej. Przyłączenie istniejących obiektów umożliwi zmniejszenie emisji lokalnej, a także wykorzystanie ciepła skogenerowanego do zasilania tej części miasta Gdyni.

Okres realizacji: 23.10.2017 – 31.12.2022

Kontakt
Joanna Kotowicz
tel. 586273807
e-mail: j.kotowicz@opecgdy.com.pl

Więcej informacji o projekcie: https://opecgdy.com.pl/o-firmie/projekty-unijne/program-operacyjny-infrastruktura-srodowisko-2014-2020/rozbudowa-sieci-cieplowniczej-wysokosprawnej-kogeneracji-terenie-dzielnicy-chwarzno-wiczlino-gdyni/