Trwające

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni

Logotypy Fundusze Europejskie, Gdynia, Unia Europejska

Cel projektu:

Celem projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez zwiększenie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych miasta Gdyni przed podtopieniami, zalaniami i nagłymi powodziami.
Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki kompleksowemu rozwiązywaniu problemów związanych z zagospodarowaniem wód opadowych
na wybranych obszarach Miasta Gdyni, poprzez:
wybudowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej, gdzie występuje jej brak;
przebudowę istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, który charakteryzuje się znacznym zużyciem, nieodpowiednią przepustowością     i wysokim wskaźnikiem awaryjności;
likwidację zasklepionych powierzchni.
W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie ilości wody retencjonowanej i zatrzymanej w gruncie w miejscu jej występowania oraz bezpieczne odprowadzenie pozostałej wody sprawną siecią kanalizacji deszczowej. Zwiększona w ten sposób efektywność pracy systemu gospodarowania wodami opadowymi przyczyni się do wzmocnienia odporności Miasta na zagrożenia związane z deszczami nawalnymi.

Zakres rzeczowy projektu:


W ramach projektu pn. „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” zrealizowanych zostanie łącznie pięć zadań inwestycyjnych, obejmujące:
budowę i przebudowę łącznie 5,07 km sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicach: Śródmieście, Chylonia oraz Pustki Cisowskie - Demptowo,
budowę nowego przepustu rzeki Chylonka na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą,
budowę dwóch zbiorników retencyjnych (w tym jeden podziemny) o łącznej pojemności 1 774 m3,
likwidację uszczelnienia terenu o łącznej powierzchni 2 578 m2.

W szczególności projektem objęte są następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie 1. Budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chylonia w Gdyni w ul. Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońskiej i Zamenhofa wraz z budową urządzeń podczyszczających i kolektora deszczowego do rzeki Chylonki

W ramach zadania zaplanowano wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chylonia, wraz z bezpiecznym odprowadzeniem wód opadowych do odbiornika – rzeki Chylonki. Wykonany zostanie podziemny zbiornik retencyjny, którego zadaniem będzie spowolnienie dopływu wód opadowych z sąsiedniej zlewni położonej na zboczu wysoczyzny do nowego układu odwodnieniowego, a finalnie do odbiornika. Przed wprowadzaniem wód do zbiornika retencyjnego oraz przed wylotem do odbiornika zainstalowane zostaną urządzenia podczyszczające – separatory oraz osadniki.
Realizacja tego zadania jest elementem rewitalizacji osiedla Zamenhofa/Opata Hackiego.
 
Zadanie 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz fragmentu ul. Sakowicza wraz z budową urządzeń podczyszczających i zbiornika retencyjnego

Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej w części dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo. Nowy układ kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody opadowe do istniejącej sieci odwodnieniowej, w tym przypadku do Potoku Demptowskiego. Przed wprowadzeniem wód do odbiornika planowane jest wykonanie zbiornika retencyjnego o objętości całkowitej Q=300m3 wraz z urządzeniami pozwalającymi na wykorzystanie retencjonowanej wody. Przed wlotem do zbiornika retencyjnego oraz przed wprowadzeniem do zarurowanego koryta Potoku Demptowskiego zainstalowane zostaną urządzenia podczyszczające – separatory oraz osadniki.

Zadanie 3. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Wybickiego, Placu Grunwaldzkiego, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II

Zadanie obejmuje przebudowę kanałów deszczowych Śródmieścia Gdyni w ulicach: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i alei Jana Pawła II. Nowy układ kanalizacji deszczowej charakteryzować się będzie większą przepustowością, przez co zapewni sprawniejsze odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów Śródmieścia. Ujęte w zamknięty układ kanalizacyjny wody odprowadzane będą do zespołu urządzeń podczyszczających zlokalizowanych na Skwerze Kościuszki, a następnie do Zatoki Gdańskiej.

Zadanie 4. Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części Miasta – dzielnicy Działki Leśne. W ramach inwestycji nastąpi likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody - boisk asfaltowych przy Gimnazjum nr 2 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. W miejsce istniejących zasklepionych boisk powstaną boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, przepuszczalną dla wody. Boiska wykonane zostaną na podbudowie ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających, które umożliwią zatrzymywanie wód opadowych w miejscu ich powstawania i infiltrację.

Zadanie 7. Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą

Zadanie polega na wykonaniu nowego przepustu rzeki Chylonka na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą oraz nowych kanałów deszczowych, w tym odcinka przyłączeniowego dla kolektora deszczowego z ul. Opata Hackiego. Prace budowlane objęły m.in. budowę przepustu - rury gardzielowej, budowę kanalizacji deszczowej, montaż urządzeń podczyszczających, a także budowę nawierzchni po trasie przepustu w ul. Św. Mikołaja i ul. Hutniczej oraz drogi eksploatacyjnej. Przepust ten pozwala na bezproblemowe odprowadzenie wód dopływających z kolektora, zbierającego wody deszczowe z objętego rewitalizacją obszaru Chyloni oraz części dzielnicy Leszczynki, eliminując tym samym ryzyko podtopień na posesjach leżących po drugiej stronie torów oraz na ul. Hutniczej w rejonie przepustu.

Pozostałe zadania realizowane w ramach projektu:

Zadanie 5. Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych

Zadanie 6. Promocja projektu

W ramach działań informacyjno – promocyjnych projektu ustawione zostaną tablice informacyjne / pamiątkowe w miejscu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Planuje się również publikację artykułów w prasie regionalnej, serwisie internetowym oraz komunikat radiowy na zakończenie realizacji projektu.

Efekty realizacji projektu:


Realizacja zadań inwestycyjnych przyczyni się do poprawy zagospodarowania wód opadowych na wybranych obszarach miasta. Wybudowane zbiorniki retencyjne (powierzchniowy i podziemny) oraz sieć kanalizacji deszczowej dostosowana do zwiększonych przepływów wód opadowych sprzyjać będą retencjonowaniu wód opadowych w miejscu ich powstawania, spowolnieniu odpływu do odbiornika oraz wykorzystywaniu w okresach suchych, np. do podlewania zieleni miejskiej. Likwidacja powierzchni uszczelnionych boisk umożliwi infiltrację wód opadowych do gruntu, zwiększając efektywność funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej. Zastosowane rozwiązania techniczne wybudowanych poszczególnych elementów systemu gospodarowania wodami opadowymi, dostosowane do problemów i potrzeb obszarów objętych projektem, przyczynią się do wzmocnienia odporności terenów miejskich na negatywne skutki zmian klimatu. Zrealizowane zadania inwestycyjne służyć będą obniżeniu ryzyka nagłych powodzi miejskich (typu Flash flood), podtopień i zalań, spowodowanych deszczami nawalnymi lub długotrwałymi.
Zaprojektowanie szczelnej kanalizacji deszczowej zapewniającej odpowiednie odwodnienie terenów objętych inwestycją zapobiegnie przedostawaniu się zanieczyszczeń z dróg i powierzchni utwardzonych do wód powierzchniowych, do gleby oraz wód podziemnych.
Poniesiona jakość funkcjonowania systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni będzie miała istotnie pozytywny wpływ na atrakcyjność obszaru jako terenu mieszkalnego.

Wskaźniki produktu:

Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 3,01 km,
Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 2,19 km,
Liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej): 3 szt.,
Liczba przebudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej): 1 szt.,
Powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych: 8,92 km2.
Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób objętych systemem zagospodarowania wód opadowych: 43 174 osoby,
Objętość retencjonowanej wody: 1 774,00 m3.
 
Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków: Gdyńskie Centrum Sportu

Wartość całkowita projektu: 30 100 108,21 zł.
Koszty kwalifikowalne: 29 166 535,33 zł.
Poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kwota dofinansowania: 24 791 554,83 zł.
Koszty niekwalifikowalne: 972 753,37 zł.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0020/16-00 została zawarta dnia 20.03.2017 r.

Kontakt

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. projektu:

Krystyna Borkowska

naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych
Urząd Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
Telefon: 58 668 84 48
Fax: 58 668 84 45
e-mail: k.borkowska@gdynia.pl