Trwające

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II


Projekt pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska
Działanie: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów
Poddziałanie: 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 39 821 955 zł
Dofinansowanie: 27 633 427 zł

Zadanie 1 Przebudowa układu odwodnienia na terenie dzielnicy Witomino w Gdyni wraz z budową zbiornika retencyjnego
W ramach zadania nastąpi przebudowa kanalizacji deszczowej obejmująca fragmenty ulic: Chwarznieńskiej, Hodowlanej, Wielkokackiej, Małokackiej, Promiennej, Stawnej, Uczniowskiej, Niskiej i 2 Morskiego Pułku Strzelców. Nowa kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w części ul. Hodowlanej oraz ul. Sosnowej. Jednym z kluczowych elementów inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców, którego funkcją będzie retencja oraz spowolnienie i ograniczenie dalszego odpływu wód do rzeki Kaczej. Realizacja przedmiotowego zadania zaplanowana została w okresie: IV kw. 2019 r. - IV kw. 2021 r. Podmiotem realizującym jest Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 2 Zagospodarowanie wód opadowych na terenie zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno -Wiczlino w Gdyni

Zadanie obejmuje budowę systemu odwodnienia zapewniającego zagospodarowanie całości wód opadowych w miejscu powstania poprzez odprowadzenie wód z terenu zespołów obiektów oświatowo-sportowych do dwóch zespołów komór rozsączających oraz zastosowanie dachów zielonych i drenażu na terenie boiska szkolnego i bieżni, natomiast z układu drogowego wody skierowane zostaną kanałami deszczowymi do zbudowanych w ramach zadania rowów odwadniających oraz zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Realizacja przedmiotowego zadania zaplanowana została w okresie: I kw. 2018 r. - III kw. 2019 r. Podmiotem realizującym jest Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 3 Budowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie osiedla Meksyk w Gdyni

Zadanie obejmuje budowę systemu odwodnienia osiedla Meksyk funkcjonującego w oparciu o nową sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Palmowej, Nowodworskiego, Brzoskwiniowej i obszarze projektowanej pętli autobusowej wraz z terenem przed wejściem do tunelu PKP oraz przebudowany fragment kolektora w ciągu ul. Hutniczej, muldę wzdłuż ul. Orzechowej oraz pasaże roślinne, obsadzone roślinnością hydrofitową. Realizacja tego zadania jest elementem rewitalizacji osiedla Meksyk w dzielnicy Chylonia. Zakłada się, iż zadanie będzie realizowane w okresie: I kw. 2020 r. - I kw. 2021 r. Podmiotem realizującym jest jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Laboratorium Innowacji Społecznych.


Zadanie 4 Przebudowa terenów uszczelnionych przy ulicach Tatrzańskiej, Witomińskiej i Władysława IV w Gdyni

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę terenów uszczelnionych, obejmującą przebudowę boisk szkolnych o nawierzchni asfaltowej na boiska na systemowej podbudowie ze skrzynek retencyjno-rozsączających, o nawierzchni przepuszczalnej dla wody: poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 i X Liceum Ogólnokształcącego oraz ze sztucznej trawy na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17, a także placu przy budynku X LO. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia została zaplanowana w okresie: III kw. 2019 r. - III kw. 2020 r. Podmiotem realizującym jest jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Gdyńskie Centrum Sportu.


Okres realizacji: 26.03.2018 – 31.12.2021

Kontakt
Bogusław Gosz
tel. 586688446
e-mail: b.gosz@gdynia.pl