Trwające

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II


Projekt pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska
Działanie: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów
Poddziałanie: 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 39 821 955 zł
Dofinansowanie: 27 633 427 zł

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez zwiększenie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych Miasta Gdyni przed podtopieniami, zalaniami i nagłymi powodziami występującymi w okresach deszczy nawalnych lub długotrwałych.
 
W ramach projektu realizowane są cztery zadania inwestycyjne, obejmujące:

Zadanie 1 Przebudowa układu odwodnienia na terenie dzielnicy Witomino w Gdyni wraz z budową zbiornika retencyjnego

W ramach zadania nastąpi przebudowa kanalizacji deszczowej obejmująca fragmenty ulic: Chwarznieńskiej, Hodowlanej, Wielkokackiej, Małokackiej, Promiennej, Stawnej, Uczniowskiej, Niskiej i 2 Morskiego Pułku Strzelców. Nowa kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w części ul. Hodowlanej oraz ul. Sosnowej. Jednym z kluczowych elementów inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców, którego funkcją jest retencja oraz spowolnienie i ograniczenie dalszego odpływu wód do rzeki Kaczej. Realizacja przedmiotowego zadania zaplanowana została w okresie: IV kw. 2019 r. - IV kw. 2022 r. Podmiotem realizującym jest Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 2 Zagospodarowanie wód opadowych na terenie zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno -Wiczlino w Gdyni

Zadanie obejmuje budowę systemu odwodnienia zapewniającego zagospodarowanie całości wód opadowych w miejscu powstania poprzez odprowadzenie wód z terenu zespołów obiektów oświatowo-sportowych do dwóch zespołów komór rozsączających oraz zastosowanie dachów zielonych i drenażu na terenie boiska szkolnego i bieżni, natomiast z układu drogowego wody skierowane zostaną kanałami deszczowymi do zbudowanych w ramach zadania rowów odwadniających oraz zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Realizacja przedmiotowego zadania miała miejsce w okresie: I kw. 2018 r. - III kw. 2019 r. Podmiotem realizującym była Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 3 Budowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie osiedla Meksyk w Gdyni

Zadanie obejmuje budowę systemu odwodnienia osiedla Meksyk funkcjonującego w oparciu o nową sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Palmowej, Nowodworskiego, Brzoskwiniowej i obszarze projektowanej pętli autobusowej wraz z terenem przed wejściem do tunelu PKP oraz przebudowany fragment kolektora w ciągu ul. Hutniczej, muldę wzdłuż ul. Orzechowej oraz pasaże roślinne, obsadzone roślinnością hydrofitową. Realizacja tego zadania jest elementem rewitalizacji osiedla Meksyk w dzielnicy Chylonia. Zakłada się, iż zadanie będzie realizowane w okresie: II kw. 2021 r. - III kw. 2022 r. Podmiotem realizującym jest jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Laboratorium Innowacji Społecznych.

Zadanie 4 Przebudowa terenów uszczelnionych przy ulicach Tatrzańskiej, Witomińskiej i Władysława IV w Gdyni

Inwestycja polegała na przebudowie terenów uszczelnionych, obejmującej przebudowę boisk szkolnych o nawierzchni asfaltowej na boiska na systemowej podbudowie ze skrzynek retencyjno-rozsączających, o nawierzchni przepuszczalnej dla wody: poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 i X Liceum Ogólnokształcącego oraz ze sztucznej trawy na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17, a także placu przy budynku X LO. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia miała miejsce w okresie: III kw. 2019 r. – IV kw. 2021 r. Podmiotem realizującym była jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Gdyńskie Centrum Sportu.

Efekty projektu:
- 2,68 km nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
- 3,55 km przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
- liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi z wyłączeniem kanalizacji deszczowej – 21,
- liczba przebudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi – 1,
- pojemność obiektów małej retencji: 3 579,8 m³.

Okres realizacji: 26.03.2018 – 31.12.2022

Kontakt
Bogusław Gosz
tel. 586688446
e-mail: b.gosz@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 19.06.2019 14:48
  • ikona

    Autor: Bogusław Gosz (b.gosz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 12:22
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona