Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Trwające

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III


Projekt pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska
Działanie: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów
Poddziałanie: 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 50 895 790 zł
Dofinansowanie: 35 130 049 zł

Zadanie 1 Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych - etap I
W ramach zadania zostanie wykonane odtworzenie koryta Potoku Wiczlińskiego po trasie historycznego przebiegu o długości około 3 km, budowa dwóch suchych zbiorników przeciwpowodziowych: "Zielenisz" na Potoku Wiczlińskim oraz "Obwodnica" na połączeniu Potoku Wiczlińskiego z rzeką Kaczą wraz z regulacją tej rzeki w niezbędnym zakresie oraz przebudowa rowu odwadniającego i budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowana została w okresie: III kw. 2019 r. - IV kw. 2021 r. Podmiotem realizującym jest Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 2 Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych - etap II
W ramach zadania zaplanowano regulację Potoku Wiczlińskiego na długości około 390 m, budowę suchego zbiornika "Wiczlino - Szkoła" na Potoku Wiczlińskim oraz budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowana została w okresie: I kw. 2020 r. - IV kw. 2021 r. Podmiotem realizującym jest Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 3 Przebudowa uszczelnionego boiska szkolnego przy ul. Nagietkowej w Gdyni
Zadanie obejmowało przebudowę boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 na 2 boiska z nawierzchnią przepuszczalną dla wód opadowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w okresie: III kw. 2019 r. - IV kw. 2019 r. Podmiotem realizującym jest jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Gdyńskie Centrum Sportu.

Okres realizacji: 24.09.2018 – 31.12.2021

Kontakt

Bogusław Gosz
tel.: 58 668 84 46
e-mail: b.gosz@gdynia.pl