Trwające

Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboruProjekt pn.: Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach (Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0008/16-00 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarta została w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gdyni i gmin ościennych poprzez zakup nowoczesnego energooszczędnego taboru trolejbusowego i ekologicznych autobusów spełniających normę emisji Euro 6, co zwiększy atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego.

Przedmiot projektu:

Projekt obejmuje zakup 85 sztuk pojazdów komunikacji miejskiej, w tym: 30 trolejbusów (16 przegubowych i 14 standardowych) oraz 55 autobusów (32 przegubowych i 23 standardowych). Wszystkie kupowane w ramach projektu trolejbusy wyposażone będą w baterie trakcyjne umożliwiające jazdę bez ładowania z sieci trakcyjnej. Oprócz baterii trakcyjnych na wyposażeniu kupowanych nowych trolejbusów, projekt obejmuje również zakup 21 dodatkowych baterii akumulatorowych w celu doposażenia obecnie eksploatowanych trolejbusów.

Okres realizacji projektu:

III kwartał 2017 roku – III kwartał 2019 roku

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu – 171 086 481 PLN
Wydatki kwalifikowane – 137 560 000 PLN
Dofinansowanie ze środków UE (Fundusz Spójności) – 103 170 000 PLN

Zamierzone efekty projektu:

Zmniejszanie się udziału komunikacji zbiorowej w podróżach jest tendencją obserwowaną w różnych miastach i aglomeracjach Polski. Dlatego też podstawowym wyzwaniem, a zarazem celem wszystkich działań związanych z transportem publicznym, powinno być zatrzymanie tej tendencji.
Zakup w ramach projektu nowoczesnego taboru pozwoli na sprawniejsze poruszanie się pojazdów w sieci drogowej Miasta oraz na zmniejszenie częstotliwości awarii, co przyczyni się do oczekiwanego przez mieszkańców zwiększenia punktualności komunikacji miejskiej. Znaczące podniesienie komfortu podróży poprzez zakup nowego taboru stanowić będzie dodatkową zachętę dla mieszkańców Gdyni i gmin ościennych do wykorzystywania transportu publicznego w podróżach codziennych.
Zakup nowoczesnego taboru w miejsce wyeksploatowanych pojazdów znacznie przyczyni się także do zminimalizowania emisji zanieczyszczeń powietrza przez pojazdy transportu zbiorowego w Gdyni oraz do zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem środowiska miejskiego.
Wyposażenie nowych i posiadanych trolejbusów w baterie litowe, stworzy nowe możliwości rozwoju połączeń trolejbusowych do osiedli nieobjętych siecią trolejbusową. Wykorzystanie trolejbusów wyposażonych w bateryjny napęd elektryczny pozwoli w sposób regularny obsługiwać nowe połączenia, a w przypadku jednego funkcjonującego już w ten sposób połączenia, nastąpi zwiększenie częstotliwości jego obsługi. Ponadto, pomocnicze źródła energii wykorzystywane będą do jazdy awaryjnej trolejbusów w wypadku niemożności zasilania ich z sieci górnej (zerwanie sieci, remont, wypadek drogowy, objazd, itp.).