Trwające

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni

Logotypy Fundusze Europejskie, Urząd Województwa Pomorskiego, Unii Europejskiej
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 10. Energia, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Gdyni

Wartość projektu: 15 333 150,77 zł, w tym koszty kwalifikowalne: 15 074 639,22 zł
Kwota dofinansowania: 7 973 185,89 zł (52,89 % kosztów kwalifikowanych)

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 14 wielorodzinnych budynków komunalnych mieszkalnych poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020 w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy ulicach:
Zielonej 32 A, Zielonej 32 B, Wójta Radtkego 44, Ujejskiego 23, Zamenhofa 9, Zamenhofa 13, Opata Hackiego 31 - w 2017 r., Dickmana 38, Chwarznieńskiej 6, Chwarznieńskiej 8 - w 2018 r., Kołłątaja 44, Kalksztajnów 3, Wileńskiej 93 - w 2019 r., Kalksztajnów 11 - w 2020 r.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych z zasobu Gminy Miasta Gdyni, w których znajduje się łącznie 585 lokali komunalnych/socjalnych.
Zakres planowanych prac inwestycyjnych, w zależności od budynku, obejmuje m. in.: przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów piwnicznych i stropodachów, montaż lub modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u.

Efekty realizacji projektu


Wskaźniki produktu:
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 14
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii: 585

Wskaźniki rezultatu:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 589,20 ton równoważnika CO2
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 4 421 709,82 kWh/rok
W wyniku kompleksowych działań termomodernizacyjnych oraz zmiany źródeł ciepła efektywność energetyczna budynków mieszkalnych zostanie znacznie poprawiona. Spowoduje to istotne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania obiektów oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Projekt przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wpłynie pozytywnie na jakość powietrza na terenie obszaru metropolitalnego, dzięki czemu poprawi się komfort życia i zdrowie mieszkańców. Przeprowadzone działania polepszą warunki mieszkaniowe bezpośrednich użytkowników modernizowanych obiektów, tj. osób mieszkających w 585 lokalach komunalnych/socjalnych objętych projektem. Ponadto, zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach komunalnych wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych obiektów.
 

Kontakt:

Beata Brzostowska – naczelnik Wydziału Budynków
Urząd Miasta Gdyni
Telefon: 58 66 82 300
e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl

 
Anna Gabatel – Wydział Projektów Rozwojowych
Urząd Miasta Gdyni
Telefon: 58 66 88 441
e-mail: a.gabatel@gdynia.pl

Inne artykuły:
https://www.gdynia.pl/ue/aktualnosci-16,7231/ponad-7-milionow-dotacji-unijnej-na-termomodernizacje-gminnych-budynkow-mieszkalnych,486145