Trwające

Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną

Projekt pn. Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: IV Oś priorytetowa „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie: Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 33 847 zł
Dofinansowanie: 33 847 zł

Celem projektu jest wypracowanie modelu pracy z młodzieżą zamieszkującą na terenie rewitalizowanym, na podstawie doświadczeń w pracy z młodzieżą w Przystani Opata Hackiego 33 oraz partnera zagranicznego. Projekt jest rozszerzeniem projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego”. Zestawienie doświadczeń obu partnerów w ramach projektu ma umożliwić inspirację i wykorzystanie dobrych praktyk do wzmacniania pracy ze społecznościami lokalnymi. Wymiana wiedzy i doświadczenia pozwoli na opracowanie publikacji zawierającej kompendium wiedzy na temat metod i technik pracy z młodzieżą, szczególnie z wykorzystaniem aktywności fizycznej, środków ekspresji wyrażania siebie swoich uczuć i emocji.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.11.2021

Kontakt
Bożena Dołkowska
tel. +48 58 727 39 22
e-mail: b.dolkowska@lis.gdynia.pl