Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Trwające

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni

Logotypy Fundusze Europejskie, Samorząd Województwa Pomorskiego, Unii Europejskiej
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10. Energia, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

Beneficjent - Gmina Miasta Gdyni
Wartość całkowita projektu: 90 887 926,87 zł.
Koszty kwalifikowalne: 89 719 908,84 zł.
Kwota dofinansowania: 29 847 531,14 zł.
Poziom dofinansowania: 33,27 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej siedemnastu budynków użyteczności publicznej poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej siedemnastu budynków użyteczności publicznej w tym szesnastu budynków placówek oświatowych oraz budynku zespołu placówek specjalistycznych na terenie Gdyni w celu poprawy ich efektywności energetycznej.
Projekt realizowany będzie w latach 2017-2021. Prace budowlano - montażowe w budynkach objętych projektem zaplanowano na lata 2018-2021 i podzielono na 4 etapy:
 • 2018 rok – roboty dotyczące budynków: Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Cechowej 22, Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej 43, Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5, Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. Leopolda Staffa 10;
 • 2019 rok – roboty dotyczące budynków: Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Wrocławskiej 52, Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego 8, Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Chylońskiej 227, Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei 6;
 • 2020 rok – roboty dotyczące budynków: Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Stawnej 4 – 6, XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Wejherowskiej 55, Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48, VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mikołaja Kopernika 34, Zespołu Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej 65;
 • 2021 rok – roboty dotyczące budynków: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 przy ul. Admirała Porębskiego 21, II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Wolności 22 b, Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54.

Zakres prac modernizacyjnych w zależności od budynku obejmuje, m.in.:
 • przyłączenie budynków do m.s.c. o wysokich parametrach wraz z budową węzłów cieplnych,
 • modernizację systemów grzewczych, w tym: wymianę węzłów cieplnych, instalacji c.o. i grzejników wraz z regulacją i monitoringiem zużycia energii, modernizację c.w.u.,
 • montaż pompy ciepła do przygotowania c.w.u. w SP nr 52 i SP nr 21 oraz absorpcyjnych gazowych pomp ciepła i gazowych kotłów kondensacyjnych w II LO i SP nr 11,
 • wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych, stropów piwnic, stropodachów,
 • usprawnienie wentylacji mechanicznej,
 • montaż turbiny wiatrowej przy ZSCHiE,
 • montaż paneli fotowoltaicznych na dachach 16 budynków,
 • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przewodami i automatycznej regulacji oświetlenia w 16 budynkach,wymianę źródeł światła w 16 budynkach.

Efekty realizacji projektu

Wskaźniki produktu:
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 17

Wskaźniki rezultatu:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 4 163,13 ton równoważnika CO2
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 13 643 050,32 kWh/rok.
Projekt wpłynie pozytywnie na jakość powietrza na terenie Miasta Gdynia, dzięki czemu poprawi się komfort życia i zdrowie mieszkańców. Przeprowadzone kompleksowe działania termomodernizacyjne polepszą warunki nauki i pracy bezpośrednich użytkowników modernizowanych obiektów, tj. ok. 11,2 tys. osób korzystających z budynków objętych projektem (uczniów, podopiecznych, nauczycieli i pozostałych pracowników). Ponadto, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych obiektów.

Kontakt:

Beata Brzostowska – naczelnik Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni
Telefon: 58 66 82 300
e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl

Dorota Wiśniewska – Wydział Projektów Rozwojowych
Telefon: 58 66 88 443
e-mail: d.wisniewska@gdynia.pl