Stypendia Naukowe Prezydenta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Gdyni

Przyznane zostały po raz pierwszy jesienią roku 1996, na rok akademicki 1996/1997
Wysokość stypendiów wynosiła:
- w latach 1996 – 1998 - 200,- złotych miesięcznie (łącznie 1.800,- zł),
- w latach 1999 - 2006 - 300,- złotych miesięcznie (łącznie 2.700,- zł) przez 9 miesięcy roku akademickiego,
- w latach 2006-2014 - 400,- złotych miesięcznie (łącznie 3 600,- zł) przez 9 miesięcy roku akademickiego.
Ostatnie stypendium przyznano w roku 2014.

STYPENDYŚCI NAUKOWI PREZYDENTA MIASTA GDYNI:

2014/2015
Maria Kunicka
- studentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska na temat: „Funkcje gospodarcze portów morskich na przykładzie Gdyni".  

2013/2014
Krzysztof Stefaniak
- student Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska na temat: „Rewitalizacja waterfrontów w kształtowaniu atrakcyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Mola Południowego w Gdyni".
Sylwia Różańska - studentka Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska na temat: „Architektura organiczna jako szansa na przełamanie modernistycznego paradygmatu architektury Gdyni".
Alicja Grzybiak - doktorantka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych, praca doktorska na temat: „Samorząd terytorialny w kształtowaniu polityki kulturalnej i medialnej Gdyni w latach 1990-2006".
Helena Kowalska - doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ggdańskiego, praca doktorska na temat: "Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 1945-1955".

2012/2013
Izabela Chludzińska
- studentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska na temat "Tożsamość i historia Gdyni w świadomości jej młodych mieszkańców"
Anna Posłuszna - studentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska na temat "Etap Emigracyjny w Gdyni"

2011/2012
Alicja Obara
- studentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska na temat "Architektura kąpieliska w Orłowie Morskim w latach 1918-1939"
Anna Ledmam - studentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska na temat "Symbolika obrzędowości publicznej miasta Gdyni"
Leszek Molendowski - doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, praca doktorska na temat "Dzieje zakonów męskich na Pomorzu Nadwiślańskim w XX wieku"
Jolanta Musiał - doktorantka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, praca doktorska na temat "Od krakowskiego Pogórza po warszawskie salony. Historia kariery politycznej Kazimierza Rusinka (1905-1984)"  

2010/2011
Karolina Szmyt-Żylińska
- studentka Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, praca magisterska na temat "Czynniki i bariery rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw na przykładzie opinii finalistów konkursu Gdyński beiznesplan w latach 2003-2010"
Joanna Kowalewska (Niewiadomska) - studentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, praca magisterska na temat "Willa Szczęść Boże - nowa szansa dla zabytku. Rewaloryzacja zespołu i adaptacja na siedzibę Gdyńskiej Szkoły Filmowej"
Michał Graban - doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca doktorska na temat "Ewolucja czynników rozwoju Gdyni na tle przeobrażeń cywylizacyjnych XX i XXI wieku"
Anna Orchowska-Smolińska - doktorantka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, praca doktorska na temat "Architektura i układ przestrzenny portu gdyńskiego lat międzywojennych jako dziedzictwo kulturowe" 

2009/2010
Aleksandra Gromnicka
– studentka historii sztuki na Wydziale Historycznym UG, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej na temat "Dzielnica reprezentacyjna Gdyni".
Mateusz Wrona – student Wydziału Architektury PG, praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Marii Jolanty Sołtysik na temat: "Zaproszenie" do miasta - studium zabudowy u zbiegu ulic 10 lutego i Świętojańskiej w Gdyni" .

2008/2009
Kaja Karolina Kwaśniewska
– studentka geografii na Wydziale Oceanografii i Geografii UG, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Sagan na temat "Gdyńskie tereny nadmorskie jako obszar koncentracji funkcji kulturalno-rekreacyjnych miasta".

2007/2008
Magdalena Pobłocka
 – studentka Historii Sztuki na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Milanowskiej na temat: „Gdyńska twórczość Wacława Tomaszewskiego”.
Oskar Myszor – student V roku Historii na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Stażewskiego na temat: „Odbudowa kompleksu portowego w Gdyni po II wojnie światowej”.

2006/2007 
Iwona Jakimowicz-Ostrowska
– doktorantka w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Eugeniusza Koko na temat: „Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 1944-2005” (stypendium na lata 2006/2007 i 2007/2008)
Łukasz Olaf Gajewski - student Historii na Wydziale Filologiczno Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Andrzejewskiego na temat: „Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni – żegluga pasażerska 1951-1989” 
Piotr Gudewicz - student kierunku Historia Nauczycielska z WOS, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, praca magisterska pod kierunkiem dr Wojciecha Skóry na temat: „Rozwój i funkcjonowanie portu gdyńskiego w strukturach Kriegsmarine 1939-1945.” 

2005/2006
Dominika Marcjan
, studentka V roku historii Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Marka Stażewskiego na temat: „Organizacja i działalność Urzędu Celnego w Gdyni w latach 1945-1962.”
Mariusz Przybyszewski, student V roku zaocznych studiów historycznych na Wydziale Filologiczno Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Marka Stażewskiego na temat: „Tworzenie i funkcjonowanie aparatu władzy samorządowej w Gdyni w latach 1945-47.”
Marcin Szerle, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, z otwartym przewodem doktorskim, praca doktorska pod kierunkiem prof. Marka Andrzejewskiego na temat: „Stan sanitarny i ochrona zdrowia w Gdyni w okresie międzywojennym”.
Magdalena Szmytkowska Praca, doktorantka na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego w katedrze Geografii Ekonomicznej, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Iwony Sagan, na temat „Kształtowanie się przestrzeni społecznej miasta okresu transformacji ustrojowej na przykładzie Gdyni”.

2004/2005
Małgorzata Stepko
, V rok historii Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska na temat: ”Życie codzienne mieszkańców Gdyni w okresie okupacji hitlerowskiej.”
Natalia Potrykus, V rok turystyki kulturowej na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku , praca magisterska na temat: ”Rozwój turystyki kulturowej na przykładzie teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni.”.

2003/2004
Dolores Klem, V r. historii, Wydział Filologiczno – Historyczny UG, praca na temat „Korporacja kupiecka w Gdyni”
Bartosz Chruścielski, IV r. socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca na temat „Socjotopografia Gdyni w drugiej połowie lat 30-tych XX wieku”
mgr Jarosław Drozd, doktorant w Instytucie Historii UG, otwarty przewód doktorski, praca na temat „Społeczność żydowska w Gdyni w okresie międzywojennym”

2002/2003

Patrycja Śliwińska, V r. historii, Wydział Filologiczno – Historyczny UG, praca na temat „Kino w międzywojennej Gdyni”
Marcin Szerle, V r. historii, Wydział Filologiczno – Historyczny UG, praca na temat „Organizacja ochrony zdrowia w Gdyni w latach 1920 – 1939”
mgr Tomasz Rembalski, historyk z Muzeum Miasta Gdyni, otwarty przewód doktorski na UG, temat rozprawy doktorskiej „Osadnictwo na obszarze współczesnej Gdyni od XIII do XV wieku”

2001/2002
Mariusz Kardas, doktorant, Wojskowy Instytut Historyczny AKADEMII OBRONY NARODOWEJ w Warszawie, praca na temat „Stefan Franciszek SOKÓŁ 1890 – 1956 – życie i działalność”
Małgorzata Namsołek, V r. pedagogiki społecznej, Wydział Nauk Społecznych UG, praca na temat „Hospicjum jako instytucja pomocy społecznej na przykładzie Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni”
Małgorzata Gruchała, II r. Magisterskich Studiów Uzupełniających, Wydział Zarządzania UG, praca na temat „Źródła finansowania inwestycji na przykładzie miasta Gdyni w latach 1995 – 2001”

2000/2001
Marcin Bonalski, V r. historii, Wydział Filologiczno – Historyczny UG, praca na temat „Policja Państwowa w Gdyni w okresie międzywojennym”
Magdalena Miszczak, V r. historii sztuki, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, praca na temat „Architektura gdyńskich hoteli i pensjonatów w latach 1918 – 1939”
Witold Parteka, doktorant, Wydział Filologiczno – Historyczny UG, praca na temat „Szkolnictwo oficerskie Polskiej Marynarki Handlowej w latach 1945 – 1968”

1999/2000
Izabela Jopkiewicz, V r. historii, Wydział Filologiczno – Historyczny UG, praca na temat „Współczesny wizerunek Gdyni 1924 – 1939”
Zofia Szreder, V r. historii, Wydział Filologiczno – Historyczny UG, praca na temat „Eksterminacja ludności Gdyni w latach okupacji hitlerowskiej”

1998/1999
Monika Ropiak, V r. filologii polskiej, Wydział Filologiczno – historyczny UG, praca na temat „Życie teatralne w Gdyni międzywojennej”
Krzysztof Wichmann, V r. prawa, Wydział Prawa i Administracji UG, praca na temat „Historia administracji ogólnej i sądownictwa gdyńskiego w latach 1919 – 1939”

1997/1998
Lucyna Przybylska, V r. teologii, Wydział Teologiczny KUL – filia w Gdańsku, praca na temat „Zakony i zgromadzenia zakonne w Gdyni w latach 1910 – 1997”
Piotr Ciechowicz, V r. politologii, Wydział Nauk Społecznych UG, praca na temat „Gdynia wobec stanu wojennego na tle sytuacji społeczno – politycznej w kraju”

1996/1997
Maria Szymańska
, V r. architektury, Wydział Architektury PG Katedra Urbanistyki, praca na temat „ Park przyrodniczo – krajobrazowy Kolibki – studium kształtowania”
Agnieszka Kuchta – Wybult, V r. historii, Wydział Filologiczno – Historyczny UG, praca na temat „Czynniki kształtujące obywatela gdyńskiego w okresie międzywojennym”

  • ikonaOpublikowano: 02.10.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke

ikona