2014

Gdyńskie Warsztaty PodróżniczePrezydent Miasta Gdyni


Informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 13259/13/VI/R w wyniku ogłoszonego
w dniu 12 listopada 2013 roku
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:


prowadzenie "Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych"


wybrano ofertę


Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej, Komendy Hufca Gdynia


Wysokośćdotacji na realizację w/w zadania 14.300,00 zł brutto