Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2016

Rozstrzygnięcie konkursu: wsparcie potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni

 
 
Prezydent Miast Gdyni na podstawie Zarządzenia nr 4984/16/VII/M z dnia 23.08.2016r. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Otwarty konkurs na realizację w/w zadania  został ogłoszony w dniu 27.06.2016 roku.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty.
 
W dniu 4.08.2016 odbyło się posiedzenie Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Prezydenta nr 4845/16/VII/M z dnia 12.07.2016. Na podstawie Karty Oceny Ofert, w wyniku uśrednienia wartości punktowych przydzielonych przez poszczególnych członków Komisji Oceniającej, powstała lista rankingowa ofert:
 
 
I.                  Oferta nr 2 - 89,00 pkt.
Nazwa: Bałtycki Instytut Technologiczny- komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań w praktyce gospodarczej
Instytucja : Fundacja Badawcza Bałtycki Instytut Technologiczny
 
II.                Oferta nr 1- 43,33 pkt.
Nazwa : Wzmocnienie potencjału oraz kwalifikacji w zarządzaniu i analizie procesów technologii automatyki przemysłowej i morskiej.
Instytucja: Fundacja Unika Menso
 
Po  zapoznaniu  się  z opinią Komisji Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotację w kwocie 5 250 000 zł dla Fundacji Badawczej Bałtycki Instytut Technologiczny na realizację zadania p.t. „Bałtycki Instytut Technologiczny- komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań w praktyce gospodarczej.

Zarządzenie nr 4984/16/VII/M z dnia 23.08.2016r._pdf

  • ikonaOpublikowano: 24.08.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Grasza (d.grasza@ppnt.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 30.11.2016 11:33
  • ikonaZmodyfikował: Salwiusz Marchel
ikona