2018

Informacja o zleceniu realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Prezydent Miasta Gdyni,
informuje o zleceniu realizacji zadań publicznych
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 166/18/VIII/U z dnia 11 grudnia  2018 r. przyznał dotacje na wspieranie zadań publicznych w zakresie organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2018 roku niżej wyszczególnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego i w niżej wskazanych wysokościach:
 
1) w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Azymut 45, z siedzibą w Gdyni (81-578) ul. Wiczlińska 33, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000413120 na wspieranie realizacji  zadania publicznego pt. „Azymut z Mikołajem”;
2) w wysokości 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100), Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Gdyńska Akademia Siatkówki, z siedzibą w Gdyni (81-346) ul. Żeromskiego 26, wpisanemu do ewidencji klubów sportowych prowadzonej w Gdyńskim Centrum Sportu pod numerem 96/1997 na wspieranie realizacji zadania publicznego pt. „Świąteczno – Noworoczny Turniej Mini Siatkówki o Puchar Miasta Gdyni”.
 
Umowy o wsparcie zadań wskazanych w pkt 1 – 2 obejmują terminy ich realizacji w okresie pomiędzy 12.12.2018 r a 29.12.2018 r.

ikona