2021

prowadzenie w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2022 roku

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2022 roku.Wykaz organizacji, którym przyznano dotację:


1. Stowarzyszenie OVUM na realizację zadania:

Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni

w kwocie 192.060,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100)


2. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów na realizację zadania:

Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i edukacją prawną w Gdyni w 2022 roku

w kwocie 128.040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100)