2019

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w 2020 roku

Prezydent Miasta Gdyni
 
informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2020 roku
 

Opinia Komisji Oceniającej:

 
powołanej  Zarządzeniem Nr 1545/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 listopada 2019 roku w celu zaopiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2020 roku opiniuje oferty w formie listy rankingowej ofert:
 
Lista rankingowa ofert spełniających kryteria formalne:


1. Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i edukacją prawną w Gdyni w 2020 roku - Instytut Aktywizacji Regionów - 84,83 pkt

2. Prowadzenie 2 punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz zadań z zakresu edukacji prawnej - Stowarzyszenie Akcja Społeczna - 81,49 pkt

3. Prowadzenie 3 punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej - Stowarzyszenie Akcja Społeczna - 84,84 pkt

4. Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni - Stowarzyszenie OVUM - 91,17 pkt


Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:

 
przygotowana zgodnie z ust. 11 załącznika do Zarządzenia Nr 5426/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Karty Oceny Oferty oraz zasad jej wypełniania:


1. Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni - Stowarzyszenie OVUM - 91,17 pkt

2. Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i edukacją prawną w Gdyni w 2020 roku - Instytut Aktywizacji Regionów - 84,83 pktWykaz organizacji, którym przyznano dotację:


1. Stowarzyszenie OVUM na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w kwocie 192.060,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100)

2. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w kwocie 128.040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100)


Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych:


1. Fundacja Instytut Białowieski – Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej" – 2 oferty
 
2. Fundacja Togatus Pro Bono - Prowadzenie na terenie miasta Gdyni dwóch punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz zadań z zakresu edukacji prawnej w 2020 r.

ikona