2019

Ogłoszenie o wyborze Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji pozakonkursowego Projektu pn. "30+ na start (II)"OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA DO PROJEKTU
 
 
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia nr 896/19/VIII/M z dnia 14 maja 2019 roku rozstrzygnął konkurs na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni.
 
Partnerem do realizacji Projektu pn. „30+ na start (II)” została firma:
Centrum Doradczo - Szkoleniowe Anna Kisicka-Turkuła
ul. Plac Kaszubski 8 lok. 207, 81-350 Gdynia
 
Nabór Partnera prowadzony był na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

  • ikonaOpublikowano: 15.05.2019 12:54
  • ikona

    Autor: Beata Wróblewska (b.wroblewska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.05.2019 12:57
  • ikonaZmodyfikował: Beata Grzegorska
ikona